مراحل طراحی وب سایت

برنامه ریزی ما برای طراحی وب سایت شما اینگونه است :

 

 مراحل طراحی وب سایت    ما در ابتدا استراتژی سازمان و کسب و کار شما را دریافت می کنیم.

مراحل طراحی وب سایت    در مرحله دوم طراحی چهارچوب اولیه از آنچه باید باشد را تهیه می کنیم.

مراحل طراحی وب سایت    در مرحله سوم وب سایت شما را طراحی و بر روی اینترنت قرار می دهیم.

مراحل طراحی وب سایت    در مرحله چهارم نتایج و گزارشات پس از اتمام کار طراحی را جمع آوری می کنیم تا در بهبود وب سایت شما به کار ببریم.